Du er her: Hjem » Datapolitik

Datapolitik

Dataansvar – Vi tager din databeskyttelse alvorligt
Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. Blenstrup & Bisgaard Erhvervspsykologer sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Når opgaveløsningen afhænger af, at vi kan behandle følsomme såvel som almindelige personoplysninger om dig, gennemfører vi en analyse af konsekvenserne af databehandlingen for din privatlivsbeskyttelse. Konsekvensanalysen gennemføres før, vi begynder at behandle dine persondata. 

Vi sikrer fair og transparent databehandling
Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, er det vigtigt for os, at du er oplyst om hvilke persondata vi behandler om dig, til hvilket formål, hvor oplysningerne stammer fra, samt hvordan dine data opbevares.

Vi anvender data om dig for at gøre vores service og/eller samarbejde bedre, samt for at sikre kvalitet i vores produkter, ydelser og kontakt med dig. Vi sammenstiller ikke dine data med data, fra andre aktører, fx fra sociale medier.

Når du er erhvervskunde hos os, kan vi anvende følgende data:
Almindelige virksomheds-, person- og kontaktoplysninger, kontraktoplysninger for den pågældende opgave, journaliseringsoplysninger såfremt dette er lovmæssigt påkrævet for opgaveløsningen, herunder personoplysninger, dato og varighed for forløb, væsentlige oplysninger om det pågældende forløb, faktiske og eventuelt behandlingsmæssige oplysninger. Oplysninger om aftaler der er indgået og samtykke der er givet.

Når du er klient hos os, kan vi anvende følgende data:
Almindelige person- og kontaktoplysninger, CPR-nummer, journaliseringsoplysninger: Dato og varighed for forløb, væsentlige oplysninger om det pågældende forløb, faktiske og behandlingsmæssige oplysninger. Oplysninger om aftaler der er indgået og samtykke der er givet. Der behandles personfølsomme data i form af helbredsoplysninger.

Når du samarbejder med os, kan vi anvende følgende data:
Almindelige person-, erhvervs- og kontaktoplysninger, samt mailkorrespondance vedr. det pågældende samarbejde.

Når du søger job hos os, kan vi anvende følgende data:
Almindelige person- og kontaktoplysninger, samt oplysninger fra fremsendt ansøgning.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål
Vi indsamler, behandler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Denne indsamling, behandling og opbevaring sker i forbindelse med:

  • Erhvervspsykologiske forløb
  • Behandlingsforløb
  • Journalisering og lovpligtig opbevaring af dine oplysninger.
  • Administration af din relation til os.
  • Opfyldelse af lovkrav

Vi kan få behov for at anvende dine persondata til et andet formål end det, de blev indsamlet til. Med mindre du har givet samtykke til en sådan ny anvendelse, undersøger vi, om det oprindelige formål med indsamlingen af dine data er foreneligt med det nye formål. Vi vurderer de kilder, dine data stammer fra, og om det er almindelige eller følsomme oplysninger, vi har behov for at bruge. Vi vurderer også, om brugen af dine data til det nye formål vil have negative konsekvenser for din handlefrihed. 

Vi behandler kun relevante persondata
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål. 

Inden vi behandler dine persondata, undersøger vi, om det er muligt for os at minimere mængden af data om dig. Vi undersøger også, om nogle af de datatyper, vi anvender, kan bruges i anonymiseret form. Det kan vi gøre, hvis det ikke indvirker negativt på vores forpligtelser eller den tjeneste eller service, vi tilbyder dig.   

Vi behandler kun nødvendige og lovpligtige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.  

Vi opdaterer dine persondata
Vi sørger for at opdatere dine persondata løbende under et fortsat aktivt forløb eller samarbejde hos os.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data mens du er i aktivt forløb hos os. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

Opbevaring af dine personoplysninger
Når vi opbevarer data, sker det i henhold til den gældende lovgivning. Vi opbevarer kun de data, der er nødvendige for vores forretningsdrift og for at efterleve eventuel gældende særlovgivning. Der er derfor forskel på hvor længe, vi opbevarer dine persondata:  

  • Når du er erhvervskunde hos os, opbevarer vi de data, der er nødvendige i henhold til bogføringsloven i 5 år efter afslutningen af den journalperiode, hvor opgaveløsningen er afsluttet.
  • Når du er klient hos os, opbevarer den pågældende psykolog jf. psykologloven din journal i 5 år efter afslutningen af den journalperiode, hvor forløbet er afsluttet. Blenstrup & Bisgaard erhvervspsykologer opbevarer de data, der er nødvendige i henhold til bogføringsloven.
  • Når du samarbejder med os, opbevarer vi i henhold til bogføringsloven dine data i 5 år efter afslutningen af den journalperiode, hvor opgaveløsningen er afsluttet.
  • Når du søger job hos os, opbevarer vi dine data i 3 mdr. efter endt rekrutteringsperiode. Såfremt vi ønsker at gemme ansøgere til eventuelt senere brug, anmodes om specifikt samtykke hertil.
  • Når du som kunde/klient/samarbejdspartner udfylder en af vores skriftlige evalueringer af samarbejdet, sker dette med tydelig henvisning til formålet, måden vi eventuelt anvender evalueringen på, samt med henvisning til vores persondatapolitik. Vi opbevarer disse data så længe det er af relevans for vores forretningsdrift.

Vi sammenstiller ikke dine data med data, fra andre aktører, fx fra sociale medier.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler særlige kategorier af persondata
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine privatlivsoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. Vi oplyser dig om formål, behandlingshjemmel, og dine rettigheder. Medarbejdere ved Blenstrup & Bisgaard Erhvervspsykologer kan jf. samtykkeerklæringen indhente, behandle og videreformidle persondata af relevans for den specifikke opgaveløsning i perioden, hvor opgaveløsningen finder sted.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Hvis vi ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi dig om det nye formål. Vi beder om dit samtykke, før vi påbegynder databehandlingen med mindre, at der er et lovligt grundlag for den nye behandling.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke
Vi videregiver ikke persondata til tredjemand uden dit samtykke. Vi videregiver ikke dine persondata til aktører i tredjelande. Vi videregiver kun persondata, hvis det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse.

Sikkerhed
Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt. Vi beskytter fortroligheden og autenticiteten af dine data ved hjælp af kryptering.   

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Brug af cookies
Cookies, formål og relevans
Hos Blenstrup & Bisgaard Erhvervspsykologer via blenstrupbisgaard.dk og jobrobusthed.dk bruger vi cookies til at forbedre brugeroplevelsen på vores hjemmeside.

Hvad er cookies
En cookie er en datafil som bliver forsøgt gemt på din computer af hjemmesiden du besøger. Cookies bruges af langt de fleste hjemmesider i dag, er med til at sikre at hjemmesidens funktioner fungerer som de skal, og bruges for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der lagres ikke nogen personlige informationer i vores cookies, og de kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer.

Hvilke cookies kan Blenstrup & Bisgaard Erhvervspsykologer benytte
Nedenfor finder du en liste over de cookies som Blenstrup & Bisgaard Erhvervspsykologer via blenstrupbisgaard.dk og jobrobusthed.dk kan bruge for at forbedre brugeroplevelsen. Hos Blenstrup & Bisgaard Erhvervspsykologer benytter vi både Persistent Cookies og Session Cookies. Hvor Session Cookies kun gemmes så længe at browservinduet er åbent, gemmes Persistent cookies også efter at browseren lukkes ned. Hvis du ønsker at vide mere om de to typer af cookies, så kan der findes yderligere information på Foreningen for Dansk Internet Handels hjemmeside som du finder http://www.fdih.dk/cookies/faq-om-cookies/

Display Holder styr på hvilket format siden skal vises sit indhold. (list, grid m.m.)
Google Analytics: Bruges til at lave statistik på hvordan brugerne benytter sitet således, at vi løbende kan optimere sitet.

Hvordan afviser eller sletter man cookies
Ønsker du ikke at tillade cookies, eller ønsker du at slette cookies du allerede har gemt på din computer, så skal du rydde din browsers gemte filer. Fremgangsmetoden varierer alt efter hvilken browser du benytter.

Dine rettigheder
Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der konkret modtager data om dig, i det omfang vi videregiver dine data.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. 

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder f.eks., hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Dette forudsætter, at dine data ikke er omfattet af særlovgivning, der kræver at data fortsat opbevares i en specifik periode. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata. 

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data.

Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse. 

Kontaktoplysninger:

Blenstrup & Bisgaard Erhvervspsykologer
Kontaktperson: Karin Bisgaard
Gydevang 39
3450 Allerød
CVR: 39180367
Telefonnr.: 28 146 166
Mail: sikkermail@blenstrupbisgaard.dk
Website: www.blenstrupbisgaard.dk

Kontakt os og hør nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig.