Jobcenter

Jobcenter

Borgere

I Blenstrup & Bisgaard tilbyder vi både opkvalificerende og afklarende forløb, og vi tilpasser indsatsen efter borgerens aktuelle situation og ressourcer. Vi tilstræber, at vores indsats finder sted ude på virksomhederne, så vi sammen med borgeren kan arbejde med de konkrete udfordringer, som der oplever i forhold til deres arbejdsliv.

Opkvalificerende forløb på virksomhed:
Fastholdelsesforløb med erhvervspsykolog
Et fastholdelsesforløb hos Blenstrup & Bisgaard er til sygemeldte borgere, der med specialiseret støtte og rådgivning gerne vil vende tilbage til deres arbejdsplads. Borgerens tilbagevenden eller fastholdelse rummer ofte usikkerhed hos den enkelte såvel som i virksomheden. Blenstrup & Bisgaard tilbyder specialiseret faglig viden og rådgivning til både borger og virksomhed for at fremme en tryg og hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

Forløbet omfatter:

 • Op til 4 individuelle samtale
 • Op til 2 Rundbordssamtaler
 • Konkrete værktøjer til håndtering af aktuelle udfordringer
 • Konkret plan for tilbagevenden til arbejdspladsen. Planen implementeres i samarbejde med nærmeste leder og erhvervspsykologen.

Der arbejdes i forløbet både med personlige mestringsstrategier og arbejdsmiljøet, hvilket er centralt for, at borgeren kan vende velfungerende tilbage til sit arbejde.

Når vi arbejder med håndtering af stress eller mistrivsel på arbejdspladsen, er det afgørende, at vi etablerer et tæt samarbejde mellem medarbejder og nærmeste leder. Det gør vi fordi:

 • Et tæt samarbejde med arbejdspladsen øger muligheden for en hurtig, tryg og succesfuld tilbagevenden til arbejdet.
 • Fordi det er relevant at adressere og håndtere både individuelle og organisatoriske årsager til belastningen.
 • Fordi arbejdsrelateret stress ikke er et individuelt ansvar, der kan løses på egen hånd og isoleret fra organisationen.
 • Fordi hvert forløb rummer værdifuld organisatorisk viden og konkret erfaring med forebyggelse og udvikling.
Opkvalificerende praktikforløb
Et opkvalificerende praktikforløb hos Blenstrup & Bisgaard er til borgere, der er sygemeldt eller ledige grundet psykologiske udfordringer, og som har brug for den rette støtte og redskaber til at genopbygge ressourcer og hensigtsmæssige handlestrategier. Gennem et tæt samarbejde tilbyder vi støtte og vejledning til oparbejdelse af et velfungerende arbejdsliv.

Vi målretter forløbet efter borgerens ressourcer og konkrete udfordringer, og vi tilbyder redskaber og metoder, der afprøves og trænes i et særligt tilrettelagt forløb hos en virksomhed. Under hele forløbet er der tæt kontakt til en erhvervspsykolog. Formålet er at give borgeren en god oplevelse på arbejdsmarkedet, hvor ressourcer og nye mestringsstrategier kan udvikles.

Forløbet har forskellig varighed, og tilrettelægges individuelt. Et 13-ugers forløb kan omfatte:

 • 3 ugers præforløb
 • Op til 5 individuelle samtaler
 • Op til 4 rundbordssamtaler
 • Løbende telefonisk opfølgning og sparring
Opkvalificerende forløb sideløbende eller forud for forløb på virksomhed:
Støttende samtaler ved erhvervspsykolog
Formålet med forløbet er at støtte borgeren og mobilisere borgerens ressourcer mod mestring af tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi arbejder med konkrete og praksisnære udfordringer; både under samtalerne og ved hjemmeopgaver. Ved afslutning af forløbet modtager sagsbehandler en statusskrivelse, der omfatter samtalernes temaer, vurdering af progression samt anbefalinger til fremadrettede tiltag. Forløbet omfatter typisk 4 samtaler.
6-ugers kursus i mestring af psykologiske udfordringer
På kurset styrkes borgerens evne til at forstå og mestre psykologiske udfordringer med det formål at højne både funktionsniveau og livskvalitet.

På kurset arbejder vi med evnen til at rumme tanker og følelser fremfor automatisk at lade sig styre af dem. Vanskeligheder og uhensigtsmæssige strategier bliver ofte vedligeholdt og forstærket i forsøget på at undgå eller minimere negative tanker og følelser. Det er derfor afgørende at udvikle alternative strategier til kontrol og undgåelse og samtidigt rette fokus og handlinger mod det, der bidrager med værdi, mening og konkrete erfaringer.

Kurset er baseret på undervisning, erfaringsbaseret dialog, praktiske redskaber, hjemmeopgaver, mentaltræning og mindfulness. Deltagerne præsenteres hver uge for hjemmeopgaver og værktøjer, som kan anvendes med det samme.

Deltagerne træner bl.a.:

 • Evnen til at rumme vanskelige tanker og følelser.
 • Evnen til at være opmærksom her og nu fremfor at fokusere på fortid eller fremtid.
 • Evnen til at træffe valg og tage skridt i retning af det, der er meningsfuldt og har værdi på langt sigt.

Kvalificerende dialog om overblik, forventningsafstemning og prioritering
Evnen til at varetage egen helbredsmæssige vedligeholdelse
Kurset er oplevelses– og erfaringsbaseret og deltagerne arbejder aktivt med kursets redskaber og opgaver mellem modulerne. Kurset bygger på ACT og MCT. Kurset har løbende optag og rammesættes af de individuelle samtaler.

Kurset ledes af en psykolog fra Blenstrup & Bisgaard.

Afklarende forløb:
Afklarende praktik
Et afklarende praktikforløb hos Blenstrup & Bisgaard er relevant i de tilfælde, hvor der er brug for en afklaring i praksis af borgeres psykiske funktionsniveau. Et afklarende praktikforløb har til formål både at udfordre og støtte borgere i praksis med henblik på at identificere psykiske ressourcer og barrierer og et samlet psykisk funktionsniveau. Forløbet resulterer i en grundig rapport, der har til formål at klæde sagsbehandler på til at handle mest hensigtsmæssigt i det videre sagsforløb. Et afklarende praktikforløb bidrager således med en rapport, der kan fremlægges for rehabiliteringsteamet og bidrage til afgørelser.

Vi målretter forløbet efter borgerens ressourcer og konkrete udfordringer, og vi tilbyder redskaber og metoder, der afprøves og trænes i et særligt tilrettelagt forløb hos en virksomhed. Under hele forløbet er der tæt kontakt til en erhvervspsykolog.

Forløbet har forskellig varighed, og tilrettelægges individuelt. Et 13-ugers forløb kan omfatte:

 • 3 ugers præforløb
 • Op til 5 individuelle samtaler
 • Op til 4 rundbordssamtaler
 • Løbende telefonisk opfølgning og sparring.
Udvidet psykologisk afklaring
Formålet med en udvidet psykologisk afklaring er at give sagsbehandler og borger et godt udgangspunkt for samarbejdet og for at matche det videre forløb med borgerens udfordringer og konkrete behov. Vi afklarer funktionsniveau, ressourcer og barrierer i relation til beskæftigelse, samt personlige handlemønstre og -strategier. Der vurderes på eventuelle barrierer, samt konkrete og praksisnære anbefalinger i henhold til det videre forløb. En udvidet psykologisk afklaring hviler på borgerens beretning om eget liv, erfaringer og oplevelser, herunder særligt uddannelses- og arbejdsmæssige erfaringer.
Strategier og motivation
Formålet med dette interview er at afklare følgende:

 • Borgerens personlige handlemønstre og -strategier i forskellige arbejdskontekster og -situationer
 • Motivationsfaktorer i relation til beskæftigelse
 • Barrierer, der leder på afveje
 • Relevant retning for det videre forløb

Afklaringen udarbejdes på baggrund af et beskæftigelsespsykologisk Matrix Interview.

Kognitiv funktionsafklaring
En kognitiv funktionsafklaring giver et grundigt indblik i borgerens kognitive ressourcer og barrierer i relation til beskæftigelse. Rapporten omfatter konkrete og praksisnære anbefalinger i henhold til det videre borgerforløb. Den kognitive funktionsafklaring udarbejdes på baggrund af struktureret interview og neuropsykologisk test.

Medarbejdere

Supervision som et læringsrum
Supervision giver jer mulighed for at lære af og skabe afstand til det, der kan dræne jeres ressourcer. Vi arbejder med de situationer, der er vanskelige at håndtere, og vi bringer både dine og dine kollegers erfaringer, viden og refleksioner i spil, så I alle går derfra med gensidig læring, inspiration og styrket samarbejde. Med supervisionen får I nye perspektiver og handlemuligheder i hverdagen samtidigt med, at I skærper og vedligeholder den værdifulde erfaring og viden, der eksisterer hos i medarbejderstaben.
Supervision til forankring af forandring
I kan også vælge at benytte supervisionen til et målrettet læringsrum, hvor I arbejder med forankring og implementering de metoder, strukturer eller arbejdsgange, som I benytter i jeres arbejde. På den måde kan supervisionsrummet understøtte en igangværende forandringsproces ved at arbejde målrettet og emnebaseret med konkrete elementer fra praksis.
Sagssparring
Med sagssparring får du indsigt i og forståelse for de psykologiske udfordringer, som du møder i dit borgerrettede samarbejde. Vi gennemgår sag og sagsakter med dig, og du får anbefalinger til konkrete handlemuligheder, så du kan komme videre i dit arbejde.
Lederudvikling
Med et lederudviklingsforløb hos Blenstrup & Bisgaard erhvervspsykologer får du en stærk forståelse af din lederprofil, herunder dine styrker og dine udfordringer, sådan som du opleves af andre. Vi arbejder med dit omdømme, din adfærd og måden hvorpå, du håndterer pres og udfordringer. Det gør vi fordi, andres oplevelse af dig er mere interessant end din egen oplevelse af dig selv, når det kommer til det at bedrive ledelse og skabe resultater. Som leder er du dybt afhængig af at skabe resultater gennem dine medarbejdere, og det er derfor afgørende, at du kender både dine styrker og dine svagheder, sådan som de opleves af andre, og at du samtidigt er klædt på til at håndtere dem i hverdagen.

Vi arbejder med Hogan testsystem, der retter sig mod topledere, mellemledere og specialister, og anvendes til individuel lederudvikling, teamudvikling og karriereafklaring. Hogan er udviklet til erhvervslivet og adskiller sig derved fra hovedparten af de større personlighedstest, der oprindeligt er udviklet i en klinisk sammenhæng.

Et typisk forløb baseret på en fuld Hogan profil omfatter:

 1. Test
 2. Feedback & coaching på profil
 3. Opfølgende coaching
Kurser og kompetenceudvikling
Vores kursusforløb er til jer, der ønsker faglig udvikling inden for det beskæftigelsesrettede felt.

Vores kurser og undervisningsforløb tager altid afsæt i jeres specifikke behov, eksisterende viden og erfaringer. Vi leverer derfor ikke standardkoncepter. Et samarbejde med os indledes med et formøde og afsluttes med en opfølgning. Under formødet får vi den nødvendige viden om jer, vi konkretiserer jeres behov og afstemmer indhold. Med opfølgning sikrer vi implementering og forankring.

Alle vores kurser er praksisforankret, og I får derfor konkrete metoder og værktøjer, I kan tage i brug med det samme.

Mulige emner kan være:

 • Den professionelle og beskæftigelsesrettede samtale – Rammesætning, retning og mål
 • Fra modstand og forsvar i samtalen til værdibaserede mål og medspil
 • Diagnoser og arbejdsliv
 • Det beskæftigelsesrettede samarbejde – Når psykiske barrierer udgør en central del af borgerens tilværelse
 • Det professionelle samarbejde og konstruktiv feedback
 • Effektive møder
 • Vores tilgang

  Blenstrup & Bisgaard har gennem mange år leveret beskæftigelsespsykologiske ydelser til jobcentre på både Sjælland og Fyn