skip to Main Content

PRIVATE

Samtaleterapi

De fleste mennesker oplever perioder i livet, hvor hverdagens krav bliver vanskelige at håndtere. Der kan være perioder, hvor stress, angst, depression eller anden krise forhindrer én i at opretholde den ønskede hverdag. I sådanne perioder er den rette behandling afgørende for varigheden af tilstanden, og det kan derfor være en stor hjælp at kontakte en professionel psykolog.

Hos Blenstrup & Bisgaard bliver du mødt med en respektfuld, anerkendende og fordomsfri tilgang, hvor vi gennem gensidig forståelse, tillid og tryghed etablerer fundamentet for dit terapeutiske forløb.

Hos Blenstrup & Bisgaard trækker vi på mange års erfaring fra både det erhvervspsykologiske og det kliniske område. Arbejdsliv og privatliv hænger uundgåeligt sammen, og hos er der mulighed for at arbejde med både dine private og dine arbejdsmæssige rammer under processen. Det er vores rolle at være bindeled mellem en bred psykologisk viden og din evne til at skabe konkrete forandringer i din hverdag. Du vil derfor opleve at blive udfordret på dine vaner, dine antagelser og din adfærd. I terapien arbejder vi med konkrete situationer fra dit liv, og der anvendes konkrete metoder, som du kan gøre brug af både under og efter dit forløb hos os.

Et terapiforløb indledes med en samtale, hvor vi taler om dine udfordringer, din livssituation og dine ønsker for forløbet.

En behandlingssession har en varighed af 45 minutter.

Gruppeterapi

Gruppeterapi Stresshåndtering

6-ugers forløb af 12 gruppekonsultationer (6 uger x 2 konsultationer).

Formålet

Formålet med gruppeforløbet er, at du som deltager lærer at:

  • Registrere og rumme vanskelige tanker og følelser.
  • At være opmærksom her og nu fremfor at fokusere på fortid eller fremtid.
  • At træffe bevidste valg og tage konkrete skridt i retning af det, der er meningsfuldt og har værdi for dig på.
  • At mestre indre/ydre dialog vedr. overblik, prioritering og forventningsafstemning
  • At varetage egen helbredsmæssige vedligeholdelse
  • At skelne mellem undgåelse og opnåelse, når træffer valg og handler herpå.

Udbytte

På forløbet styrkes din evne til at rumme vanskelige tanker og følelser fremfor automatisk at lade dig styre af dem. Vi risikerer at blive fastholdt i uhensigtsmæssige strategier, når vi lader tanker og følelser styre vores adfærd. Du lærer, at du kan arbejde med din opmærksomhed, og gennem forløbet træner vi fokus og bevidst opmærksomhed, hvilket er centralt for evnen til at håndtere tanker og følelser. Dette kan dog ikke stå alene, og derfor arbejder vi sideløbende med afklaring af retning og aktiviteter, der bidrager med værdi, mening og konkrete positive erfaringer for netop dig. Vores forløb har således fokus på både håndtering af psykologisk ubehag og etablering af en hverdag med værdibaserede handlinger og oplevet mening.

Form

Gruppekonsultationer med op til 9 deltagere. Forløbet er baseret på oplæg, erfaringsbaseret dialog, konkrete øvelser, præsentation af redskaber, hjemmeopgaver og mindfulness. Forløbet har en varighed af 6 uger. Gruppen mødes en gang ugentligt til en dobbeltkonsultation af 1½ time svarende til to konsultationer.

 

Gruppeterapi Angst & Depression

6-ugers forløb af 12 gruppekonsultationer (6 uger x 2 konsultationer).

Formålet

Formålet med gruppeforløbet er, at du som deltager lærer at forstå og mestre de psykologiske udfordringer, der følger med angst og depression. Du møder ligesindede, og kan herigennem udveksle erfaring, inspiration og oplevelser.

Udbytte

På forløbet styrkes din evne til at rumme vanskelige tanker og følelser fremfor automatisk at lade dig styre af dem. Vi mennesker fastholdes let i både vores udfordringer og vores strategier, når tanker og følelser tager styringen. Det er derfor afgørende at træne evnen til at registrere og rumme vanskelige tanker og følelser. Dette kan dog ikke stå alene, og derfor arbejder vi sideløbende med afklaring af retning og aktiviteter, der bidrager med værdi, mening og konkrete positive erfaringer for netop dig. Vores forløb har derfor fokus på både håndtering af psykologisk ubehag og etablering af en hverdag med værdibaserede handlinger og oplevet mening.

Form

Gruppekonsultationer med op til 9 deltagere. Forløbet er baseret på oplæg, erfaringsbaseret dialog, konkrete øvelser, præsentation af redskaber, hjemmeopgaver og mindfulness. Forløbet har en varighed af 6 uger. Gruppen mødes en gang ugentligt til en dobbeltkonsultation af 1½ time svarende til to konsultationer.

Behandlingsmetode

Hos Blenstrup & Bisgaard anvender vi Acceptance & Commitment Therapy (ACT) som vores overordnede metode og tilgang i samtaleterapien. Derudover anvender vi Metakognitiv terapi (MCT) og mindfulness, når vi vurderer, at dette understøtter behandlingsforløbet. Både ACT og MCT er videnskabeligt dokumenteret som værende effektive ved en lang række psykologiske problemstillinger.

Fælles for metoderne er et fokus på håndtering af tanker, følelser og opmærksomhed. Når vi arbejder med ACT som metode, arbejder vi derudover med dine værdier, din selvforståelse og dine strategier. På den måde bliver dine personlige værdier retningsgivende for forløbet, og vi arbejder med dine strategier og din evne til at håndtere vanskelige tanker og følelser, så dine valg og handlinger kan være styret af opnåelse frem for undgåelse. Et overordnet sigte med ACT er at leve et aktivt og meningsfuldt liv både med og uden psykologisk lidelse. En central pointe i ACT er, at fravær af psykologisk lidelse ikke udgør en forudsætning for et godt, aktivt og meningsfuldt liv. Ofte er det nemlig selve vores forsøg på at undgå, kontrollere eller minimere psykisk ubehag og lidelse, der leder til yderligere lidelse og mistrivsel, hvorved en negativ spiral opstår. Vores forsøg på at undgå eller minimere oplevet ubehag og lidelse kan derved netop forstærke og fastholde det vanskelige.

Behandlingsområder

Vi har erfaring med en række af psykologiske problemstillinger og emner. Herunder:

Stress, angstproblematikker, depression, livskriser, sorg, aggression, mobning, chikane, trusler, smertetilstande, selvværdsproblematik, ensomhed, relationelle udfordringer, søvnbesvær, spiseforstyrrelser og overvægt, psykisk sygdom og personlig udvikling.

Priser

Samtaleterapi                                                                                             kr. 1000

Varighed 45 min. per konsultation

Gruppeterapi Angst & Depression/Stresshåndtering                             kr. 4500

Omfatter 12 gruppekonsultationer over 6 uger (6×2).

Tilskudsmuligheder

Sygesikringen Danmark

Sygeforsikringen Danmark yder tilskud til nogle psykologbehandlinger. Er du gruppe 1,2 eller 5-medlem af Sygeforsikringen Danmark, kan du læse yderligere her https://www.sygeforsikring.dk/tilskud/psykologhjaelp eller kontakte dem for oplysninger om hvorvidt, at de yder tilskud til din behandling.

Sygesikring Danmark yder tilskud til gruppeterapiforløbet Angst & Depression på op til kr. 1200,- dækkende de 12 gruppekonsultationer.

Sundhedsforsikring og øvrige forsikringer

Mange sundhedsforsikringer dækker helt eller delvist udgifter til psykologbehandling. I nogle tilfælde gælder denne dækning både dig selv og din familie. Undersøg med dit forsikringsselskab hvorvidt du er dækket ind.

Afbudsbetingelser

Ved individuelle forløb

Afbud eller ændring af aftale meddeles til psykologen senest kl. 12.00 dagen før din konsultation. Hvis dit opkald ikke besvares, er du velkommen til at lægge en besked på telefonsvareren eller sende en sms.

Ved for sent afbud og udeblivelser opkræves fuldt honorar.

Ved gruppeforløb

Betaling og tilmelding er bindende. Betalingen tilbagebetales ikke ved afbud, udeblivelse eller manglende gennemførelse.

Back To Top
X